Verimlilik Analizi Hizmetleri

Verimlilik Analizi Hizmetleri

Verimlilik Analizi Hizmeti

“Bir işletmenin odak noktası nedir?” sorusunun birçok cevabı olabilir, ancak bunlar arasında en önemlisi şüphesiz “verimlilik” şıkkı olacaktır. Küreselleşen dünya pazarı, işletmeleri rekabet üstünlüğünü sağlamaya ve karlılıklarını artırmaya zorlamaktadır. Bu nedenle işletmeler ellerindeki kıt kaynakları en etkili derecede kullanarak verimliliklerini artırmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte teknoloji, finansman, insan gücü ve pazarlama gibi pek çok faktör de verimliliği etkileyen nedenlerin başında gelmektedir. İşletmenin faaliyet amaçları doğrultusunda verileri bilgi haline dönüştürmesi son derece önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda işletmenin zayıf ya da güçlü taraflarını ortaya çıkaran verimlilik ölçümü ve analizi, işletme yönetiminin zorunlu işlevleri arasındadır.

Verimliliğin tanımı

Verimliliğin tanımı birçok şekilde yapılmıştır. Bunlardan en geniş kapsamlı olanı, “İşletme için doğru olan işleri, doğru ve ekonomik bir çalışmayla gerçekleştiren dengeli ve akılcı bir yaşam biçimidir,” şeklindedir ki bu görüş, Japon Verimlilik Merkezi’nin felsefi yaklaşımı olarak yorumlanmaktadır.

Verimliliğin daha dar kapsamlı ikinci tanımı ise, “Mümkün olan en düşük kaynak harcaması ile en yüksek sonuca ulaşmak,” biçimindedir. Bu tanım verimliliğin, mevcut üretim sürecinde uygulanan yöntemlerde, girdi miktarlarında, üretim kapasitesinde ve çıktı karmasında oluşan “çıktı/girdi” ilişkileri düzeyinin göstergesidir. Sonuç olarak verimliliği, belli bir dönemin ardından üretilmiş olan ürün ve hizmetlerle (çıktılarla), bu üretimi gerçekleştirmek amacıyla kullanılan üretim kaynaklarının (girdilerin) birbirine oranlamasıyla elde edilen katsayı olarak tanımlamak mümkündür.

Verimlilik Göstergeleri

Verimlilik göstergeleri, işletmelerde girdi kullanımı ile üretim sürecinin ekonomik ve teknik performans ölçümleri için kullanılır. Verimlilik eşitliliği, çeşitli sistem düzeylerinin verimlilik göstergelerini hesaplamak için kullanılabilir.

Verimlilik göstergeleri üç grupta toplanabilir:

1.Toplam Verimlilik Oranı: Toplam verimlilik oranları işletme etkinliğinin en iyi göstergelerinden biridir. Toplam girdi, işgücü, malzeme, sermaye, enerji gibi girdilerin toplamıdır.

2.Çok Faktörlü Verimlilik Oranı: Toplam çıktı ya da çıktının bir bölümü ile girdilerin arasındaki ilişkileri ölçen orandır.

3.Kısmi Verimlilik Oranı: Toplam çıktının ya da bir bölüm çıktının, her bir girdi türüne oranlanması ile elde edilir. Bu oranlar, bir girdi cinsinin birim miktarına düşen üretim miktarını gösterir.

Verimlilik analizleri

Haftalık verimlilik analizi:

İşletmenin haftalık toplantılarında, ortaya çıkabilecek veya çıkan yeni sorunları tartışılabilir. Böylece varılacak sonuçlar, uygun önlemlerle birlikte açık bir şekilde belirlenebilir.

“Günlük Kayıt Formları”, günü gününe derlenip oluşturulan program ile veri girişi yapıldıktan sonra haftalık raporlar elde edilebilir. Haftalık rapor sistemi ile 6 günlük 12 duruş türüne göre süre ve oranlar hesaplanabilir ve genel sistem oranları belirlenebilir.

Aylık verimlilik analizi:

Aylık toplantılarda incelenen aylık kayıtlar rapor vermek için kullanılabilir. Aylık toplantıda ana hedef, işgücü verimliliğinin yöneticisi üzerinde yoğunlaşarak, verimliliğin bazı stratejik noktalarını ortaya çıkarmaktır. Bu konuda her bir oranın zaman içerisinde ve gruplar arasında karşılaştırmasını yapmak yararlıdır. Böylece denetçi işgücü verimliliğini hesaplayarak ekibin performansını değerlendirebilir. Aynı zamanda ekipler de kendi performanslarını ölçebilir.

 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İşletmelerde üretimde verimlilik elde etmek, üretim faaliyetlerinin içinde bulunan bütün faktörlerin çabasına bağlıdır. Bu nedenle her işletmede verimliliği etkileyen faktörler farklılık gösterebilir. Üretimin nitelik ve nicelik olarak emek yoğun işletmelerde verimlilik üzerinde en etkili faktör işgücü verimliliğidir. Elde edilen verilerin kolayca işlenip bilgi haline dönüşebilmesi için karar destek sistemlerinden de faydalanılmalıdır. İşletme yönetiminin bilişim sistemlerine yatırım yapması büyük önem taşımaktadır.

SDM Yazılım Hizmetleri olarak amacımız, şirketinizin faaliyetlerini çeşitli yazılım ürünleriyle destekleyerek verimlilik analizi hizmeti hususunda sizlere katkı sağlamak, çeşitli bilişim uygulamalarıyla şirketinizin gereksinimlerini doğru bir biçimde analiz ederek, çözüm üretmektir.  Üst yöneticilerin verimlilik analizi sistemi sayesinde istedikleri bilgiye ulaşmaları kolaylaşacak, işletme genelinde yapılacak verimlilik uygulamasında çok daha kapsamlı sonuçlar alınabilecektir.


Çerezler (cookie), sdmyazilim.com.tr web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikalarımızı ziyaret edebilirsiniz.